Alla barn och ungdomar går i skolan. Oavsett vilket ursprung eller social bakgrund eller vilka värderingar de kommer från är det i skolan de samlas. Det är en enorm uppgift skolans personal har att sammanfoga alla olika viljor och uppfattningar till en fungerande arbetsmiljö. Därför är det självklart en förutsättning för allt det lärande att varje barn får arbeta där efter sina förutsättningar i ett socialt fungerande sammanhang.

Det är i skolan barn lär sig att fungera i grupp, att samverka med andra än familjen, och upptäcka helt nya värderingar och sammanhang än vid familjens frukostbord.

”Var är föräldrarna” är en stående fråga när skolan uppmärksammas med dåligt fungerande verksamhet, oro, ”stök”, våld och dåliga studieresultat. Men föräldrarna är ju inte där! De är på jobbet, är hemma eller upptagna med annat. Skolan är generellt inte så intresserad av ett nära samarbete med vårdnadshavare kring barnens sociala utveckling. Men det finns lyckligtvis lysande undantag!

När skolan fungerar efter våra ungas behov och möjligheter kan den fungera bättre för det som skollagen formulerar i sitt första kapitel:

    4 §   ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.”

Det är dessvärre lätt att konstatera att många skolor bryter mot den paragrafen i Skollagen.