Polisanmälan mot Lerums kommun

Lagen säger ett, Måns historia något annat. Lerum säger ingenting. 637 dagar efter Måns död polisanmäler vi Lerums kommun, två förvaltningschefer och tre rektorer. Ingen av dem vill tala om Måns, varken med oss föräldrar eller med någon annan. Av hänsyn till Måns och alla barn, ungdomar, föräldrar och lärare lämnar vi i stället till jurister att utreda vad kommunens och dessa chefers ansvar i skolan innebär. Naturligtvis inleder åklagarmyndigheten i Borås inte ens förundersökning. Det överklagas och Riksåklagaren delar den uppfattningen. Det var avsikten med denna anmälan och överklagande – att visa att barn i svenska skolor saknar rättskydd mot tjänstemän som grovt bryter mot lagarna.

Anmälan för brott mot arbetsmiljö- och skollagen samt tjänstefel.

Anmälan mot Lerums kommun för brott mot arbetsmiljölagen (§2 samt AFS 1993:17) och skollagen, samt tillika för tjänstefel (Brottsbalken 20 Kap §1), av förvaltningscheferna E och T samt rektorerna, för Almekärrskolan C och för Torpskolan I och K .

Bakgrund
Vår son Måns Jenninger, 91 12 14 -3673, var elev vid Almekärrskolan från augusti 1999 till juni 2003 samt vid Torpskolan från augusti 2003 till sin död den 25 april 2005. Skolverket utförde då, efter anmälan från undertecknade, en utredning. Den sammanfattande bedömningen lyder:

Enligt Skolverket har Lerums kommun, som ytterst ansvarig för skolverksamheten i kommunen, inte agerat på ett samlat och målinriktat sätt för att få stopp på de långvariga och återkommande kränkningarna av Måns Jenninger. De åtgärder som vidtagits har inte varit tillräckligt kraftfulla utan präglats av kortsiktiga lösningar och punktvisa insatser. Inte heller har åtgärderna följts upp och utvärderats i enlighet med vad situationen krävt. Enligt Skolverket har Lerums kommun även brustit när det gäller skolans samverkan med hemmen.

Skolverket ser mycket allvarligt på Lerums kommuns hantering av det aktuella ärendet och riktar med hänvisning till ovanstående bedömning kritik mot Lerums kommun för att inte ha levt upp till författningarnas krav avseende en skolas skyldighet att motverka alla former av kränkande behandling.”

Måns Jenninger kränktes och mobbades återkommande under nästan sex år på Almekärrskolan och Torpskolan. Skolledarna och förvaltningscheferna ovan och arbetsgivaren, Lerums kommun, har underlåtit att leva upp till författningarnas (ex Skollagen, Arbetsmiljölagen, Läroplanen se exempel ur dessa nedan) krav på att stoppa kränkande behandling av Måns Jenninger.” -Jag kan bara påminna mig ett fåtal fall där de ansvariga har visat en så påfallande undfallenhet.” kommenterar Skolverkets utredare, som väl kan antas ha ett visst underlag att jämföra med (SvD 0610 12).

Enligt varken Lerums kommuns egen utredning avseende Torpskolan, eller Skolverkets utredning om båda skolorna, har skolorna saknat fungerande rutiner för att upptäcka, utreda och stoppa kränkningar och mobbning. Skollagens föreskrift (1 Kap § 2) om samverkan med Måns hem har inte heller följts. Huvudmannen, här Lerums kommun, har inte ansvarat för att utbildningen genomförts enligt bestämmelserna i skollagen och de bestämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning (Skollagen §12)

Exempel på brott mot arbetsmiljö- och skollagen samt tjänstefel i anmälan:

Almekärrskolan

Skolverket fann att det fanns särskilda skäl att gå längre tillbaka i tiden än gängse två år. Man har därför även begärt in uppgifter och bedömt hanteringen av Måns på Almekärrskolan. Skolverkets utredning visar att kränkningar, trakasserier och mobbning förekom mot Måns under hans fyra år på Almekärrskolan. Dess rektor C har, trots dokumenterad kännedom om missförhållandena, inte någon gång funnit det nödvändigt att varken kontakta och informera oss föräldrar eller kalla till elevvårdskonferens, än mindre upprätta ett åtgärdsprogram för Måns och hans mobbare. Enligt egna uppgifter från rektor på Almekärrskolan går hon varannan vecka tillsammans med klasslärarna igenom samtliga elever för att upptäcka elever med särskilda behov.

Torpskolan

Vi kontaktade och besökte Torpskolan vid flera tillfällen för att få hjälp med Måns situation. Rektor K garanterade att skolan skulle lösa hans utsatthet: ” — Måns situation skall bli bra så han kan med glädje gå till skolan och trivas här. Jag förstår din oro och ilska men jag hoppas att du litar på att vi ska ta tag i detta och komma fram till en bra situation för Måns.” skriver K till Måns pappa 04 02 19. (se bilaga)Vid ett föräldramöte uttalade hon inför alla föräldrar att det var Måns själv som var orsak till mobbningen. Efter Måns död påstår hon till Skolverket (05 06 30, se bilaga) ”Min bild från 6:an är att vi hade ingen aning om att Måns skulle må så dåligt och detta signalerade inte heller föräldrarna.”

En enda gång under de nästan två år Måns gick på Torpskolan hölls enligt skolans uppgifter en elevvårdskonferens om Måns. Till den fick vi föräldrar ingen kallelse. Rektor I har inte ens följt sin skolas egen plan mot mobbning. Trots upprepade dokumenterade kränkningar, ensamhet, mobbning och misshandel mot Måns, från samma grupp av elever, har vi föräldrar aldrig kontaktats, fungerande åtgärder satts in eller följts upp, polisanmälan eller anmälan till Arbetsmiljöverket (enl arbetsmiljölagen §2) gjorts Föräldramöten som handlade om Måns situation, vår skolstrejk efter en gruppmisshandel av Måns, eller att andra barn och föräldrar larmat henne om mobbningssituationen mot Måns förtiger I i sitt yttrande till Skolverket. Hon tiger också om de försök från oss föräldrar att få skolan att ta situationen på allvar.

04 01 19 skrev Måns pappa till klassläraren (enl dokumentationen från Torpskolan, se bilaga): Om händelser som denna passerar som ’normala’ i skolan tror jag vi är mycket illa ute. Måns var mycket upprörd över denna kränkning, men ännu mer upprörd över den vuxnes, såvitt han såg, totala ointresse för den brutala behandling han just utsatts för.

Ur Lerums kommuns egen utredning (oktober 2005, se bilaga)) om Torpskolans rutiner: ”Det förebyggande arbetet på Torpskolan verkar hittills ha byggt mycket på enskilda initiativ och eldsjälar—”, ”I skolans antimobbningsplan anges inte explicit hur mobbning ska upptäckas —”, ”Skolverket fäster stor vikt vid utredning om kränkande behandling. I skolans AMP (”antimobbningsplan”) finns inget avsnitt om utredning —”, ” Brister finns också i att involvera föräldrarna i arbetet med att motverka kränkningar, i att utreda kränkningar, att långsiktigt följa upp utsatta elevers situation samt att systematiskt dokumentera arbetet.”

Förvaltningschefernas yttrande till Skolverket

Förvaltningschefernas, E och T, yttrande till Skolverket är en sammanställning av lögner, halvsanningar och förtiganden som pekar ut Måns själv och oss föräldrar som ansvariga för att skolan inte stoppade flera års kränkningar och mobbning av Måns. Den mobbningen (skolornas eget ordval) pågick ju på skoltid, under skolans myndighetsansvar, och när Måns fullföljde sin skolplikt.

E och T påstår i sitt yttrande till Skolverket 05 07 08 att vi föräldrar underlåtit att ta kontakt med skolan och ljuger om skolans kontakter med Måns hem. Vi vet t ex ännu i dag inte vilka personer som ingår i ”mobbningsteamet” på Almekärrskolan, vi har aldrig talat med någon av dem. De, även dokumenterade, tillfällen vi bett skolan om hjälp, när vi på andra vägar än från skolorna fått kännedom om Måns situation, avvisades vi bryskt eller blev, vid ett tillfälle, garanterade effektiva insatser för att stoppa mobbningen. Det tiger E och T om. De förtiger de föräldramöten där vi ropade på hjälp för Måns. De ljuger om att skolorna följde författningarnas krav på att kontakta oss. De nämner ingenstans skolornas mycket bristfälliga planer mot kränkningar och mobbning, vilka i och för sig inte heller följdes, men påstår i stället att: ”Barn och ungdomar har en ledning som systematiskt och medvetet motverkar alla former av kränkande behandling”, och ”Ansvarar för att planer mot mobbning upprättas och hålls levande.” Skolornas egna uppgifter till Skolverkets utredning, , redan då kända av förvaltningscheferna, talar i stället sitt tydliga språk och visar att detta är osanning. Kommunens egen utredning, utförd i oktober 2005 av inhyrda konsulter, visar också på de skrämmande bristerna på Torpskolan, som för sitt arbete mot kränkningar behövde reformeras på elva fundamentala punkter.

E och T hänvisar i sitt yttrande till Skolverket till en internutredning om vad som hände Måns i skolorna som aldrig gjordes. De hänvisar till en polisutredning där den skolpersonal som hördes, i förvaltningschefen T:s närvaro, påstår att man inte hade sett eller hört hur Måns kränktes, uteslöts ur gemenskap, mobbades och misshandlades.

—har vi gjort tillräckligt, vad kunde vi gjort annorlunda, vilket ansvar har jag? Svaret på detta får vi aldrig—” skriver förvaltningscheferna till Skolverket. Vi föräldrar kunde ha svarat dem om de någon enda gång tagit kontakt med oss.

Ingen utredning

Lerums kommun har, så vitt vi känner till, trots löften till undertecknade via förvaltningschefen T, eller offentligt via kommunalrådet Henrik Ripa (t ex i Göteborgs Posten 05 06 16) inte företagit någon utredning om vad som hände Måns i skolorna, än mindre om vem eller vilka som är ansvariga för bristerna och missförhållandena. Inte heller har någon rektor, förvaltningschef eller annan tjänsteman någon gång till Arbetsmiljöverket (enl §2 arbetsmiljölagen) anmält de kränkningar, mobbning och misshandel som Måns utsattes för, varken på skoltid eller på vägen till eller från skolan.

Inte någon person från Lerums kommun har någon enda gång tagit någon kontakt med oss, Måns föräldrar, efter Måns död. Vi har däremot själva upprepade gånger, sedan vi fick Skolverkets utredning i vår hand i augusti 2005, sökt upp rektorer, förvaltningschefer, kommunalrådet och kommunfullmäktiges ordförande för att med någon ansvarig försöka skapa en dialog om ansvaret för hur Måns behandlades i skolorna.

De personer som har tjänsteansvar för att skolan i Lerums kommun ska leva upp till ”författningarnas krav avseende en skolas skyldighet att motverka alla former av kränkande behandling” drar sig inte för att ljuga och lägga skulden för att en 13-åring långvarigt och återkommande kränkts i skolan på honom själv, på hans internetanvändning i hemmet, och på oss, Måns föräldrar.

Att så flagrant bryta mot författningar torde vara att bedöma som underlåtenhet, och att i efterhand medvetet fara med osanning inför en statlig myndighet som gör en utredning som ett uppsåtligt tjänstefel.

Skolverkets utredning, bifogad dokumentation samt bifogade bilagor utgör underlag för anmälan.

Lerum 07 01 17

Anne- Marie Jenninger-Axelsdotter Claes Jenninger

Lagermansbacken 7 Lagermansbacken 7

443 38 Lerum 443 38 Lerum

Ur Arbetsmiljöverket: regler och ansvar.

 • Skolans verksamhet styrs av skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen.
  Alla anställda och elever omfattas av arbetsmiljölagstiftningen.
 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller för alla anställda, det vill säga för rektor, lärare och övrig personal. Även elever från och med förskoleklassen omfattas av arbetsmiljölagen
 • Redan när arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen infördes 1978 jämställdes elever från och med årskurs 7 med arbetstagare när det gäller de grundläggande reglerna i arbetsmiljölagen. Numera likställs alla som genomgår utbildning med arbetstagare.
 • Skollagstiftningen lägger ansvar direkt på rektor att leda utbildningen i skolan och känna till det dagliga arbetet i skolan. Dessutom lägger läroplanen ett ansvar för vissa arbetsmiljöfrågor direkt på rektorn.
 • Det är en plikt för arbetsgivaren (huvudmannen) att ta till alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.
 • Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren tar hänsyn till arbetstagarnas och elevernas förutsättningar genom att anpassa arbetsförhållandena till den enskilde individen.
 • Skolledningen kan inte frita sig från att uppfylla sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen genom att hävda att den följer skollagen. Och tvärtom kan den inte peka på arbetsmiljöskäl för att bryta mot skollagen.
 • Arbetsgivaren har det mest omfattande ansvaret och är skyldig att vidta alla rimliga åtgärder som behövs för att skydda sina arbetstagare mot ohälsa och olycksfall.
 • I läroplanerna framgår också att rektorn har ett särskilt ansvar för att —upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland elever och anställda. —
 • Arbetsgivaren ska utan dröjsmål meddela Arbetsmiljöverket om olyckor eller annat som lett till dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare. Samma sak gäller vid händelser som inneburit allvarlig skada för liv eller hälsa. Straffet för brott mot denna bestämmelse är böter. Denna regel gäller även eleverna. Till exempel ska mobbningsfall med inslag av hot och våld anmälas.

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet. (september 1993) AFS 1993:17 ( Med stöd av §18 arbetsmiljöföordningen.)

§1 Dessa föreskrifter gäller all verksamhet där arbetstagare kan utsättas för kränkande särbehandling. Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

§2 Arbetsgivaren skall planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs

§3 Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i verksamheten.

§4 I verksamheten skall finnas rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler om och åtgärda sådana otillfredsställande arbetsförhållanden, problem i arbetets organisation eller missförhållanden i samarbetet, vilka kan ge grund för kränkande särbehandling.

§5 Om tecken på kränkande särbehandling visar sig skall motverkande åtgärder snarast vidtas och följas upp. Därvid skall särskilt utredas om orsakerna till brister i samarbetet står att finna i arbetets organisation.

§6 Arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling skall snabbt få hjälp eller stöd. Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta.

Dessa föreskrifter följs vidare i kungörelsen AFS 1993:17 av omfattande, detaljerade och för denna anmälan adekvata kommentarer.

Ur Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7

§ 7 Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

Ur skollagen 1 Kap.
§2 Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan

1. främja jämställdhet mellan könen samt

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Lag (1999:886).

Ur Skollagen 2 kap.
§2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning ocherfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.

12 § Den som är huvudman för en del av det offentliga skolväsendet ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag och de bestämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning.

Brottsbalken 20 Kap Om tjänstefel mm

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.

Bilagor:

 1. Vår anmälan till Skolverket mot Almekärrs- och Torpskolan 050607
 2. Delar av Lerums kommuns yttrande över vår anmälan
 3. Vårt yttrande över kommunens yttrande
 4. Komplettering till Skolverket 050828
 5. Komplettering till Skolverket 050913
 6. Kommentarer till Skolverket ang Lärandeförvaltningens, Lerum yttrande 05 10 10
 7. Skolverkets utredning och beslut med skarp kritik mot Almekärrs- och Torpskolan.
 8. Kommunalrådet Henrik Ripas uttalande i Göteborgs Posten 05 06 16.
 9. Lerums kommuns utredning av Torpskolans behov av reformering av arbetet mot kränkningar och mobbning.
 10. Artikeln ”Att förebygga psykisk ohälsa och självmord bland skolelever” ur tidskriften Skolhälsovård Nr 3 2002-2003 av Britta Alin-Åkerman, professor i pedagogik och psykoterapeut vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet.
 11. Artikel av samma författare ur Locus Nr 4 2000, tidskrift för forskning om barn och ungdomar: När livsmodet sviktar, Hur kan vi förebygga självmord och självmordsförsök bland ungdomar?
 12. Artikel i Lerums Tidning 07 01 04. ”Satsar stort mot mobbning”. Beskriver Lerums kommun som efter Måns död startat ett projekt mot mobbning i skolorna. Varför, om skolan redan följde lagar och författningar medan Måns var i livet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.